प्रश्नसंच ५ - [अर्थशास्त्र]

---------------------------------------------------
[प्र.१] रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतनियंत्रणाचे गुणात्मक साधन कोणते?
१] नैतिक समजावणी
२] रिव्हर्स रेपो दर
३] बँकदर
४] रेपो दर 


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] १९७० साली कोणत्या समितीच्या शिफारसीनुसार भारताने प्रथमच निर्यात धोरण जाहीर केले?
१] एस.चक्रवर्ती समिती
२] नरसिंहन समिती
३] मुदलियार समिती
४] राजा चेलय्या समिती


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] विकसनशील देशांमध्ये मुख्यत्वे कोणत्या प्रकारची बेरोजगारी आढळते?
१] संरचनात्मक बेरोजगारी
२] खुली बेरोजगारी
३] हंगामी बेरोजगारी
४] प्रच्छन्न बेरोजगारी


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) १९९३ साली कोणत्या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून सुरु करण्यात आली?
१] इंदिरा आवास योजना + जवाहर रोजगार योजना
२] जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना + पंतप्रधान रोजगार योजना
३] जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना + आश्वासित रोजगार योजना
४] जवाहर रोजगार योजना + आश्वासित रोजगार योजना 


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] भारत निर्माण योजना खालीलपैकी कोणत्या धोरणावर आधारित आहे?
१] शहरीकरण घडवूया
२] खेड्याकडे एक पाऊल
३] इंडिया शायनिंग
४] तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रगती घडवूया


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] राजकोषीय तुट म्हणजे काय?
१] महसुली जमा वजा भांडवली जमा
२] भांडवली जमा वजा महसुली जमा
३] सरकारवर कर्जे निर्माण करणारी जमा
४] वरीलपैकी एकही नाही


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक हि महाराष्ट्रात शिखर बँक आहे तिचे प्रादेशिक कार्यालय कोठे नाही?
१] लातूर
२] औरंगाबाद
३] पुणे
४] नागपूर


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेअंतर्गत दर १० वर्षांनी केले जाणारे सर्वेक्षण कोणते आहे ?
१] ग्राहक खर्च संरक्षण
२] सामाजिक उपभोग सर्वेक्षण
३] जमीन व प्राणीजीव सर्वेक्षण
४] रोजगार व बेरोजगारी सर्वेक्षण


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] NSDL CDSL संबंधी योग्य पर्याय निवडा.
१] वस्तू रोखे बाजार
२] डिपॉझिटरी
३] नवरोखे बाजार
४] गृहनिर्माण संस्था


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] चलनवाढीसंबंधी खालीलपैकी अयोग्य पर्याय निवडा.
अ] चलनाची खरेदीशक्ती कमी होते.
ब] रोजगार निर्मिती क्षमता कमी होते.
क] धनकोंना याचा फायदा तर ऋणकोंना तोटा होता.
ड] वस्तू व सेवांची मागणी वाढते.

पर्याय
१] फक्त अ आणि ब
२] फक्त ब आणि क
३] फक्त क आणि ड
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------