प्रश्नसंच ७ - [इतिहास]

---------------------------------------------------
[प्र.१] विवेक सिंधू साहित्याची रचना कोणत्या भाषेत करण्यात आली आहे?
१] आसामी
२] मराठी
३] प्राकृत
४] संस्कृत


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] मौर्य काळात विष्ठी हि संज्ञा कशाकरिता वापरली गेली?
१] प्रदेश
२] जिल्हा
३] सक्तीचे कामगार
४] ऋतूंची परिस्थिती


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] मौर्यांच्या अवंतीरथ या प्रदेशाची राजधानी कोणती होती?
१] पाटलीपुत्र
२] तक्षशीला
३] उज्जैन
४] तोशाली


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] कांची येथील कैलासनाथ मंदिराची स्थापना कोणी केली?
१] नरसिंह वर्मन दुसरा
२] नरसिंह वर्मन पहिला
३] नंदीवर्मन
४] कृष्ण पहिला


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] राजग्रीह येथील पहिल्या बुद्ध परिषदेचा अध्यक्ष पुढीलपैकी कोण होते?
१] पार्श्वका
२] अशोक
३] वसुमित्र
४] महाकश्यप


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] खालीलपैकी कोण एक जण इतर तिघांच्या समकालीन नाही?
१] बिम्बिसार
२] गौतमबुद्ध
३] मिलिंद   
४] प्रसेनजीत


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] सातकर्णी प्रथम संदर्भात योग्य विधान ओळखा.
१] तो वैदिक धर्माचा पुरस्कर्ता होता.
२] हा सातवाहन घराण्याचा शेवटचा राजा होय.
३] हा सातवाहन घराण्याचा संस्थापक राजा होता.
४] तो अतिशय पराक्रमी आणि मुत्सद्दी नव्हता.


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] अलाहाबाद येथील स्तंभालेख खालीलपैकी कोणाशी संबंधीत आहे?
१] महापद्म नंद
२] समुद्रगुप्त
३] चंद्रगुप्त मौर्य
४] सम्राट अशोक


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] पणिनींचे 'अष्टाध्यायी', पतंजलींचे 'महाभाष्य' आणि जयादित्याचे 'कंशीक वृत्ती' कशावर भाष्य करतात?
१] निती तत्वे
२] उच्चार तत्वे
३] व्याकरणाचे महत्व
४] भाषेची मुलतत्वे 


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] नवाश्मयुगाबाबत अयोग्य विधान ओळखा.
अ] दगडी नांगराने शेती करण्याचे तंत्र या काळात मानवाने अवगत केले.
ब] या काळातील मानव मुर्तीपुजक होते.
क] या काळातील माणसाला चाकाचा शोध लागला नव्हता.
ड] या काळतील मानवी जीवन भटक्या स्वरूपाचे होते.

१] १ आणि २
२] ३ आणि ४
३] फक्त ३
४] २ आणि ३


-------------------------------------------------------------