प्रश्नसंच १४ - [राज्यघटना]

---------------------------------------------------
[प्र.१] जनमत हा कोणत्या प्रकारच्या शासनव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे?
१] अप्रत्यक्ष लोकशाही
२] नियंत्रित लोकशाही
३] अनियंत्रित लोकशाही
४] प्रत्यक्ष लोकशाही


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] न्यायव्यवस्थाची कार्यकारी मंडळापासून स्वायतत्ता घटनेच्या कोणत्या कलमात स्पष्ट केली आहे?
१] १२८
२] ५०
३] ४९
४] १३१


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] कलम १४ - कायद्यासमोर सर्व समान
ब] कलम १७ - अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे.

१] फक्त अ
२] फक्त ब
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] अधिकृत शासकीय भाषा विभाग कोणत्या मंत्रालयांतर्गत येतो?
१] सांस्कृतिक मंत्रालय
२] गृह मंत्रालय
३] मानव संसाधन मंत्रालय
४] माहिती व प्रसारण मंत्रालय
 

 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] खालीलपैकी राज्यघटनेत समाविष्ट असलेले मुलभूत कर्तव्य ओळखा.
१] निरक्षरता दूर करणे.
२] वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा स्वीकार करणे.
३] हुंडापद्धती बंद करणे.
४] राष्ट्रीय नेत्याचा मान राखणे.
 

-------------------------------------------------------------
[प्र.६] शपथ घेतेवेळी एखादा मंत्री संसदेचा सदस्य नसेल तर त्याला किती दिवसाच्या आत सदस्यत्व प्राप्त करावे लागते?
१] २ महिने
२] ३ महिने
३] ४ महिने
४] ६ महिने


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी नियंत्रण कोणत्या मुद्यांच्या आधारे घालता येते?
अ] भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता
ब] अल्पसंख्यांकांचे संरंक्षण
क] परकीय राष्ट्रांशी मित्रत्वाचे संबंध

१] फक्त अ
२] अ व ब  
३] अ व क
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] जेव्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मतभेद होतात तेव्हा ते कसे सोडविले जातात?
१] राष्ट्रपती सोडवतात
२] लोकसभा सभापती सोडवतो
३] पंतप्रधान मध्यस्ती करतात.
४] यापैकी नाही


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] खालील विधाने वाचा आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] मुलभुत कर्तव्यांची सक्ती करता येऊ शकते.
ब] मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश राज्यघटनेत आहे.
क] मुलभूत कर्तव्य फक्त भारतीयांनाच लागू आहेत.

१] फक्त ब
२] अ व ब  
३] ब व क
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] खालीलपैकी कोणती भाषा राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समाविष्ट नाही.
१] मराठी
२] कोकणी
३] नेपाळी
४] राजस्थानी


-------------------------------------------------------------