प्रश्नसंच ११ - [इतिहास]

---------------------------------------------------
[प्र.१] 'सुर्यसिद्धांताचा' निर्माता कोण होता?
१] वराह मिहिर
२] चरक
३] सुश्रुत
४] आर्यभट्ट


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] जगप्रसिद्ध वेरुळचे दगडात खोदलेले कैलास मंदिर कोणत्या राजवटीत बांधले गेले?
१] राष्ट्रकुट
२] चालुक्य
३] होयसाळ
४] चोल


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] भारतात दशमान पद्धतीचा विकास इसवी सनाच्या कोणत्या शतकात झाला?
१] पाचव्या शतकात
२] सहाव्या शतकात
३] आठव्या शतकात
४] नवव्या शतकात


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] 'विक्रमशीला' विद्यापीठाची स्थापना कोणी केली?
१] गोपाल
२] धर्मपाल
३] वदनपाल
४] देवपाल


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] भारताला भेट देणारा 'मार्को पोलो' हा प्रवासी कोणत्या देशाचा होता?
१] चीन
२] पोर्तुगाल
३] इटली
४] फ्रांस


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] 'तमिळ रामायण' कोणी लिहिले?
१] अप्पर
२] कंबन
३] रामानुज
४] शक्किरर


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] दंतीदुर्ग हा राष्ट्रकुट घराण्याचा संस्थापक होता.
ब] महाराष्ट्रीतील पैठण हि राष्ट्रकुटांची राजधानी होती.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] रामानुज खालीलपैकी कोणत्या मंदिराचे मुख्य पुजारी होते?
१] द्वारका
२] शृंगेरी
३] पुरी
४] श्रीरंगम


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] खालील विधाने लक्षात घ्या आणि योग्य विधाने ओळखा.
अ] भीम दुसरा हा गुजरात राज्याचा शासक होता.
ब] भीम दुसरा याने महंमद घोरीचा पराभव केला.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] शंकराचार्य यांनी खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी अध्यात्मिक केंद्राची स्थापना केली?
अ] बद्रीनाथ             ब] पुरी              क] मथुरा
ड] द्वारका                इ] उज्जैन          फ] शृंगेरी

पर्याय
१] अ, ब, क आणि ड
२] ब, क, ड आणि इ
३] अ, क, इ आणि फ
४] अ, ब, ड आणि फ


-------------------------------------------------------------