प्रश्नसंच ३ - [अर्थशास्त्र]

---------------------------------------------------
[प्र.१] संपूर्ण भारतीयांच्या मालकीची पहिली बँक कोणती?
१] हिंदुस्थान बँक
२] रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
३] पंजाब नॅशनल बँक
४] स्टेट बँक ऑफ इंडिया


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] खालीलपैकी कोणती बँक प्रेसिडेन्सी बँक म्हणून ओळखली जात नव्हती?
१] बँक ऑफ बॉम्बे
२] बँक ऑफ कलकत्ता
३] बँक ऑफ हैद्राबाद
४] बँक ऑफ मद्रास 


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] उत्पादन क्षमतेच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी कोणती?
१] संरचनात्मक
२] सुशिक्षित
३] चक्रीय
४] घर्षणात्मक


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] जीवनाची भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक तयार करताना खालीलपैकी कोणत्या घटकाचा विचार केला जात नाही?
१] आयुर्मान
२] साक्षरता
३] जन्मदर
४] मृत्युदर


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] स्थानिक क्षेत्रीय बँक संबंधी अयोग्य पर्याय निवडा.
१] या बँकांचे कार्यक्षेत्र तीन सलग जिल्ह्यांचा विभाग आहे.
२] स्थानिक क्षेत्रीय बँकांच्या स्थापनेचे धोरण २००२ सालच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले.
३] या बँकांचे भाग भांडवल किमान ५ कोटी रुपये असावे.
४] या बँकांना जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर शाखा काढण्यास बंदी आहे.


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] नरसिंहन समिती-२ च्या शिफारसीने खालीलपैकी कोणती घटना घडली?
१] भारताने उदारीकरण धोरण स्वीकारले.
२] RBI ने SBI मधील भागीदारी भारत सरकारला विकली.
३] संपूर्ण भारतात समान मूल्यवर्धित कर लागू करण्यात आला.
४] वरीलपैकी सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] १९९४च्या भारत सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या अंशिक खाजगीकरणाने खालीलपैकी कोणत्या बाबी घडल्या?
अ] बँकांनी खुल्या बाजारात शेअर्स विकून भांडवल उभारणीची संमती मिळाली.
ब] भारतीय बँकांमध्ये परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस अटीनुसार संमती मिळाली.

१] फक्त अ
२] फक्त ब
३] अ आणि ब दोन्ही
४] वरीलपैकी एकही नाही


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] खालील दरडोई उत्पन्न [गट १] आणि त्या सर्वेक्षणाशी संबंधित व्यक्ती[गट २] यांच्या योग्य जोड्या लावा.
[गट १]                              [गट २]
अ] ६२ रु.                          I] एफ शिरास
ब] २० रु.                           II] दादाभाई नौरोजी 
क] ४९ रु.                          III] व्ही.के.आर.व्ही.राव

पर्याय
१] अ-I, ब-II, क-III
२] अ-III, ब-II, क-I
३] अ-III, ब-I, क-II
४] अ-II, ब-I, क-III


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] मानव विकास निर्देशांकात खालीलपैकी कोणत्या बाबींचा समावेश होत नाही?
अ] मृत्यू समयीचे वर
ब] प्रौढ साक्षरता दर
क] पोषण मुल्य उपलब्धता

१] फक्त अ आणि ब
२] फक्त अ आणि क
३] फक्त ब आणि क
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेसंबंधी [CSO] अयोग्य विधान ओळखा.
अ] या संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा १९५४ मध्ये झाली.
ब] भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची जबाबदारी या संस्थेवर आहे.
क] या संस्थेचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.
ड] संस्थेचा कारभार १९५५ साली सुरु झाला.

१] अ आणि ड
२] फक्त क
३] फक्त ड
४] क आणि ड


-------------------------------------------------------------