प्रश्नसंच ७३ - [तंत्रज्ञान]

[प्र.१] खालीलपैकी कोणाला तर्कशास्त्राचा जनक म्हणतात?
१] हिपोक्रेटस
२] अरीस्टॉटल
३] अरीस्टार्कस
४] टॉलेमी

उत्तर
२] अरीस्टॉटल
------------------
[प्र.२] बंदुकीच्या दारूचा शोध कोणत्या संस्कृतीने लावला?
१] इजिप्शियन संस्कृती
२] सुमेरियन संस्कृती
३] भारतीय संस्कृती
४] चीनी संस्कृती

उत्तर
४] चीनी संस्कृती
------------------
[प्र.३] राजा रामण्णा सेंटर फॉर अँडव्हान्स्ड स्टडी कोठे आहे?
१] बंगळूर
२] श्रीहरीकोटा
३] इंदौर
४] मुंबई

उत्तर
३] इंदौर
------------------
[प्र.४] देशातील पहिले आयुर्वेदिक जैवतंत्रज्ञान कोठे विकसित होत आहे?
१] रांची
२] चेन्नई
३] रायपुर
४] दिग्बोई

उत्तर
३] रायपुर
------------------
[प्र.५] देशातील पहिले अणुउर्जा केंद्र तारापूर येथे किती साली सुरु झाले?
१] १९६९
२] १९७२
३] १९४९
४] १९५४

उत्तर
१] १९६९
------------------
[प्र.६] केंद्रकीय विखंडन होण्यासाठी आवश्यक असणा-या उर्जेला काय म्हणतात?
१] अणुउर्जा
२] क्रांतिक उर्जा
३] आण्विक उर्जा
४] गतिज उर्जा

उत्तर
२] क्रांतिक उर्जा
------------------
[प्र.७] खालीलपैकी कोणाला आधुनिक उषःकालाचा दूत म्हणतात?
१] रॉजर बेकन
२] फ्रान्सिस बेकन
३] विल्यम गिल्बर्ट
४] न्यूटन

उत्तर
१] रॉजर बेकन
------------------
[प्र.८] खालीलपैकी कोणत्या क्रियांचे कार्य केंद्रकीय संम्मीलनावर  आधारित आहे?
अ] सूर्यप्रकाश निर्मिती
ब] हायड्रोजन बॉम्ब
क] अणुबॉम्ब

१] अ आणि ब
२] अ आणि क
३] फक्त अ
४] वरील सर्व

उत्तर
१] अ आणि ब
------------------
[प्र.९] कॉस्मिक किरणांचा शोध कोणी लावला?
अ] मिलिकन
ब] होमी भाभा
क] जेम्स डेबर

१] अ आणि ब
२] फक्त अ
३] फक्त ब
४] ब आणि क

उत्तर
१] अ आणि ब
------------------
[प्र.१०] केंद्रकीय विखंडनाचा शोध कोणी लावला?
अ] हेन्री बेक्वेरल
ब] मादाम क्युरी
क] ऑटोहान
ड] स्ट्रॉसमन

१] अ आणि ब
२] अ आणि क
३] क आणि ड
४] ब आणि ड

उत्तर
३] क आणि ड
----------------------------------------------