प्रश्नसंच १८ - [विज्ञान]

---------------------------------------------------
[प्र.१] हवेचे तापमान ५ अंश सेल्सिअसने वाढवल्यास ध्वनीचा हवेतील वेग कितीने वाढेल?
१] ६ m/s
२] ३६ m/s
३] ३ m/s
४] ९ m/s


-------------------------------------------------------------
[प्र.२] WHOच्या मते मानवासाठी सर्वोत्तम ध्वनीतीव्रतेची पातळी किती असावी?
१] ४० db
२] ४५ db
३] ३८ db
४] ५० db


-------------------------------------------------------------
[प्र.३] पांढ-या रंगामध्ये सात रंगांचे किरण समाविष्ट असतात. हे सर्वप्रथम कोणी शोधले?
१] न्यूटन
२] आईनस्टाईन
३] नील्स बोहर
४] अलेक्झांडर फ्लेमिंग


-------------------------------------------------------------
[प्र.४] A.C. विद्युतधारेचे रुपांतर D.C. विद्युतधारेमध्ये रुपांतर करण्यासाठी कोणते यंत्र वापरले जाते?
१] ट्रान्सफॉर्मर
२] ऑसीलेटर
३] रेक्टीफायर
४] कॅपेसिटर


 -------------------------------------------------------------
[प्र.५] समुद्राचे पाणी निळे दिसते कारण......................
१] प्रकाशाचे अपवर्तन
२] प्रकाशाचे अपस्करण
३] प्रकाशाचे विकिरण
४] प्रकाशाचे परिवर्तन


-------------------------------------------------------------
[प्र.६] मानवाची श्राव्य मर्यादा _ _ _ _ _ _ _ दरम्यान असते.
१] ०.००२ KHz ते ०.२०२ KHz
२] ०.२ KHz  ते २.० KHz
३] ०.०२ KHz  ते २० KHz
४] २ KHz  ते २० KHz


-------------------------------------------------------------
[प्र.७] खालील विधान आणि स्पष्टीकरण वाचून योग्य पर्याय निवडा.
विधान अ] द्रव आणि वायूमध्ये उष्णतेचे स्थानांतरण अभिसरण पद्धतीने होते.
स्पष्टीकरण ब] अभिसरण प्रक्रियेमुळे पृथ्वीवरील वातावरण तापते व समुद्रामध्ये प्रवाह निर्माण होतात.

पर्याय:
१] अ आणि ब दोन्ही बरोबर असून ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे,
२] अ आणि ब दोन्ही बरोबर असून ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.
३] अ बरोबर आणि ब चूक
४] अ चूक आणि ब बरोबर


-------------------------------------------------------------
[प्र.८] योग्य विधाने ओळखा.
अ] एकमेकांशी काटकोनात ठेवलेल्या दोन आराशांमध्ये ठेवलेल्या वस्तूच्या दोन्ही आराशांमध्ये तीन प्रतिमा दिसतील.
ब] आरसे जर एकमेकांना समांतर ठेवले तर दोन्ही आरशांमध्ये वस्तूच्या अनंत प्रतिमा दिसतील.

१] फक्त अ योग्य
२] फक्त ब योग्य
३] दोन्ही योग्य
४] दोन्ही अयोग्य


-------------------------------------------------------------
[प्र.९] पृथ्वी आणि सूर्य यामधील समान अंतरावर असणा-या अंतराळयानातील व्यक्तीस काय निदर्शनास येईल?
अ] आकाश काळे दिसेल.
ब] तारे चकाकताना दिसतील.
क] पृथ्वीच्या तापमानापेक्षा जास्त तापमान.

१] फक्त अ आणि क
२] फक्त अ आणि ब
३] फक्त क
४] वरील सर्व


-------------------------------------------------------------
[प्र.१०] खालील विधान आणि स्पष्टीकरण वाचून योग्य पर्याय निवडा.
विधान अ] हिरा हा संपूर्ण आंतरिक परिवर्तनामुळे चकाकतो.
स्पष्टीकरण ब] हि-याचा क्रांतिक कोन हा अपाती कोनापेक्षा मोठा असतो.

पर्याय:
१] फक्त अ आणि ब दोन्ही बरोबर असून ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण आहे,
२] फक्त अ आणि ब दोन्ही बरोबर असून ब हे अ चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.
३] अ बरोबर आणि ब चूक
४] अ चूक आणि ब बरोबर


-------------------------------------------------------------