प्रश्नसंच ४९ - [भूगोल]

[प्र.१] खालीलपैकी कोणत्या वृक्षाने भारतातील सर्वात जास्त क्षेत्रीय भाग व्यापला आहे?
१] स्फ़्रुस
२] देवधर
३] साल
४] साग

उत्तर
३] साल
----------------
[प्र.२] ’कुरुख’ हि जमात खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आढळते?
अ] आसाम
ब] झारखंड
क] मेघालय
ड] ओरिसा

१] अ आणि ब
२] ब आणि क
३] ब आणि ड
४] क आणि ड

उत्तर
३] ब आणि ड
----------------
 [प्र.३] चंबळ हि कोणत्या नदीची उपनदी आहे?
१] गंगा
२] महानदी
३] यमुना
४] शोण

उत्तर
३] यमुना
----------------
[प्र.४] अयोग्य विधाने ओळखा.
१] काक्रापार जलविद्युत केंद्र गुजरात राज्यात आहे.
ब] रावतभाटा अणूविद्युत केंद्र आंध्रप्रदेश मध्ये आहे.

१] फक्त अ
२] फक्त ब
३] अ आणि ब दोन्ही
४] एकही नाही

उत्तर
३] अ आणि ब दोन्ही
----------------
[प्र.५] खालीलपैकी कोणते शहर लोकर लघुउद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे?
१] मदुराई
२] जालंधर
३] गाझियाबाद
४] घाटशिला

उत्तर
२] जालंधर
----------------
[प्र.६] नाईल हि आफ्रिकेतील सर्वात लांब नदी खालीलपैकी कोणत्या देशातून वाहत नाही?
१] इथिओपिआ
२] युगांडा
३] सोमालिया
४] केनिया

उत्तर
३] सोमालिया
----------------
[प्र.७] खालीलपैकी कोणते ज्वालामुखीय बेट अटलांटिक महासागराशी संबंधित आहे?
१] मॉरेशर्स
२] दक्षिण सॅंडविच
३] मदेयरा
४] सेंट हेलेना

उत्तर
४] सेंट हेलेना
----------------
[प्र.८] खालीलपैकी कोणता देश भूवेष्टित आहे?
१] कंबोडिया
२] मलेशिया
३] लाओस
४] थायलंड

उत्तर
३] लाओस
----------------
[प्र.९] व्यापारी तत्वावर धान्याची शेती हे खालीलपैकी कोणत्या मैदानी प्रदेशाचे वैशिष्ट आहे?  
१] उत्तर चीन मैदान
२] पंपाज मैदान
३] व्होल्गा मैदान
४] डॅन्यूब खोरे

उत्तर
२] पंपाज मैदान
----------------
[प्र.१०] तिहरी प्रकल्पासंदर्भात अयोग्य विधान ओळखा.
अ] हा पर्यावरणदृष्ट्या वादग्रस्त प्रकल्प आहे.
ब] मुख्य धरण भागिरथी नदीवर आहे.

१] फक्त अ
२] फक्त ब
३] अ आणि ब दोन्ही
४] एकही नाही

उत्तर
४] एकही नाही
-------------------------------------------------------------